Asociácia prírodného turizmu

O nás

Asociácia prírodného turizmu (APT) je iniciatíva zameraná na aktívne prepájanie ochrany prírody s rozvojom cestovného ruchu na Slovensku. Je platformou pre partnerstvo a spoluprácu medzi subjektmi verejného, súkromného a tretieho sektora- združení a organizácii zameraných na ochranu prírodných a kultúrnych hodnôt, regionálny rozvoj, podporu miestnych komunít, združení a organizácii cestovného ruchu ako aj turistických agentúr. Asociácia vníma prírodný turizmus ako účinný nástroj na zlepšenie ochrany prírody najmä v chránených územiach a zároveň ako vhodný nástroj na ekonomický rozvoj hlavne zaostalejších regiónov. Vznik asociácie bol iniciovaný v roku 2019 Nadáciou Aevis, ktorej hlavným poslaním je ochrana a návrat divokej prírody, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt a podpora miestnych komunít a regionálneho rozvoja.

Ciele

 • podporovať, popularizovať a presadzovať prírodný turizmus na regionálnej ako aj národnej úrovni

 • pomáhať pri odstraňovaní bariér pre prírodný turizmus, aby viedol k pozitívnej zmene názorov a konania návštevníkov v prírode, zvyšoval ich ekologické a kultúrne povedomie, ako aj občiansku angažovanosť

 • cez ekonomiku cestovného ruchu a miestnych ľudí presadzovať záujmy ochrany prírody a financovať ich

Členovia

Nadácia Aevis
info@aevis.org
Občianske združenie ProNatur
Cestovná kancelária WATCHING.SK
Občianske združenie Zapadnutý KÚT
Banskobystrický kraj Turizmus 
Občianske združenie LIPTOVIUM
iveta.ninajova@gmail.com

Členstvo v asociácii

Asociácia je pre členov prínosná viacerými spôsobmi:

 • členovia môžu získať strešné PR pre svoj subjekt
 • využiť výsledky lobingu za lepšie prostredie pre prírodný turizmus
 • ťažiť z webovej platformy prirodnyturizmus.sk, ktorá zviditeľní ich produkty a úspechy
 • ťažiť z propagácie na sociálnych sieťach – Facebooková stránka prírodný turizmus, Instagram
 • byť súčasťou propagačných materiálov prezentovaných Asociáciou na národnej, ako aj na medzinárodnej úrovni
 • byť súčasťou pracovných skupín a podieľať sa na vytváraní nových riešení pre prírodný turizmus na Slovensku
 • byť súčasťou platformy zameranej na vzájomné prepájanie rôznych odborníkov z oblasti ochrany prírody, cestovného ruchu, verejného sektora ako aj individuálnych lokálnych poskytovateľov služieb a produktov v sektore prírodného turizmu
 • možnosť vymieňať si znalosti prostredníctvom konferencií, seminárov či popularizačných stretnutí, na ktorých sa okrem členov môžu zúčastňovať aj hostia zo Slovenska i zo zahraničia
 • využiť základné odborné poradenstvo a služby odborníkov združených v asociácii v rozsahu max. 5 hodín:
  • pri vypracovaní strategických a plánovacích dokumentov pre destinačný manažment so zameraním na prírodný turizmus a udržateľný cestovný ruch v konkrétnych lokalitách na Slovensku ALEBO
  • v oblasti destinačného manažmentu a manažmentu chránených území, tvorby novej destinačnej značky ALEBO
  • v oblasti marketingu, webovej prezentácie a webovej administrácie, tvorby nových produktov v prírodnom turizme ALEBO
  • využiť právne služby v oblasti environmentálneho a občianskeho práva
 • využiť služby asociácie ako mediátora pri jednaniach s tretími stranami
 • využiť konzultáciu a prípadné partnerstvo pri vypracovaní a podávaní grantových projektov zameraných na prepájanie a spoluprácu aktérov verejného a súkromného sektora, projektoch zameraných na podpornú infraštruktúru pre prírodný turizmus, a pod.
 • Členom asociácie sa môže stať právnická osoba

Staň sa členom a pridaj sa k nám!

Asociovaný partner

Asociácia je pre partnerov prínosná viacerými spôsobmi: 

 • ťažiť z webovej platformy prirodnyturizmus.sk, ktorá zviditeľní ich produkty a úspechy
 • ťažiť z propagácie na sociálnych sieťach – Facebooková stránka prírodný turizmus, Instagram
 • byť súčasťou propagačných materiálov prezentovaných Asociáciou na národnej, ako aj na medzinárodnej úrovni 
 • byť súčasťou platformy zameranej na vzájomné prepájanie rôznych odborníkov z oblasti ochrany prírody, cestovného ruchu, verejného sektora ako aj individuálnych lokálnych poskytovateľov služieb a produktov v sektore prírodného turizmu
 • možnosť vymieňať si znalosti prostredníctvom konferencií, seminárov či popularizačných stretnutí, na ktorých sa okrem členov môžu zúčastňovať aj hostia zo Slovenska i zo zahraničia
 • Partnerstvo je určené pre fyzické aj právnické osoby 

Staň sa našim partnerom a pridaj sa k nám!