Prírodný turizmus v Cerovej vrchovine – ako na to?

Prírodný turizmus v Cerovej vrchovine – ako na to?

Epidemiologická situácia ovplyvňuje počas  posledných mesiacov život každého z nás a núti nás viac alebo menej meniť spôsob práce a životný štýl. Zaužívané formy trávenia voľného času a dovoleniek sa otriasli v základoch a namiesto exotických destinácií sú v kurze neobjavené atrakcie doposiaľ nenápadne utajené v našom vlastnom chotári. Čakali na príležitosť. Ako s ňou naložíme? Odpovede na túto otázku hľadali odborní zamestnanci Správy CHKO Cerová vrchovina na workshope „Rozvoj prírodného turizmu v území CHKO Cerová vrchovina“, ktorý sa konal dňa 27.10.2021na Salaši pod Maginhradom.

Workshop organizovala Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Cerová vrchovina v spolupráci s OZ PRONATUR v rámci projektu Centralparks „Budovanie kapacít pre manažment chránených území v Karpatoch pre integráciu a harmonizáciu ochrany biodiverzity a miestneho socio-ekonomického rozvoja“. Zástupcovia samosprávy na miestnej a krajskej úrovni, MAS, organizácií cestovného ruchu, správ chránených území a jaskýň ako aj individuálnych záujemcov sa zo zaujímavých príspevkov dozvedeli o príležitostiach, ktoré pre prírodný turizmus ponúka územie Cerovej vrchoviny, o aktivitách v prebiehajúcom projekte Centralparks, napr. o výsledkoch dotazníkového prieskumu alebo o príprave strategicko-akčného dokumentu Správy CHKO Cerová vrchovina pre podporu rozvoja prírodného turizmu. Informácie o strategickom plánovaní a rozvojových prioritách zo strany Rozvojovej agentúry BBSK prispejú k efektívnejšiemu plánovaniu na miestnej úrovni a prezentácia možností marketingovej podpory zo strany KOCR Banskobystrický kraj Turizmus otvára nové možnosti vzájomnej spolupráce. 

Inšpiratívnou prezentáciou s interaktívnymi ukážkami zo svojej sprievodcovskej činnosti  hostia z Moravy z organizácie Vzdelávacie a informačné stredisko Bílé Karpaty nabili sálu pozitívnou energiou a rozprúdili konštruktívnu diskusiu o sprevádzaní v prírode, ktorá priniesla mnoho podnetných nápadov, otvorených otázok a výziev ako sa spoločnými silami pustiť do rozvoja prírodného turizmu v území Cerovej vrchoviny a Gemera.

Ako vyzerá monitorovanie potrieb zákazníka v oblasti prírodného turizmu?

Starostlivosť o zákazníka, monitorovanie spokojnosti a potrieb sú bežné činnosti, s ktorými sa stretávame v komerčnej praxi. Aj v prípade monitorovania potrieb zákazníka v oblasti prírodného turizmu ide o kvalitu zážitku, avšak „konečný produkt“ nie je vysokoobrátkový spotrebný tovar, ale objekt, ktorý citlivo reaguje na spôsob a množstvo „užívania“. Rozdiel oproti komerčným marketingovým rámcom je v tom, že v prípade prírody musíme zohľadňovať aj určité limity, tzv. únosnosť územia. Poznanie a rešpektovanie únosnosti je nevyhnutná súčasť procesu riadenia prírodného turizmu, aby sme prírodné hodnoty mohli zachovať. Prírodné zdroje často krát nie sú obnoviteľné a ich poškodenie alebo zničenie môže mať dopad na fungovanie prítomných ekosystémov a teda aj na nás ľudí.

Pre udržateľný rozvoj prírodného turizmu je preto potrebné sledovať návštevnosť (počty návštevníkov), zároveň je však veľmi dôležité poznať názory a potreby návštevníkov (kvalitatívny prieskum) , aby ponuka v prírodnom turizme mohla vyhovieť obom stranám – aj zachovaniu prírodných hodnôt, aj potrebám a očakávaniam návštevníkov.

Správa chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Cerová vrchovina v spolupráci s Občianskym združením PRONATUR realizovala v letných mesiacoch kvalitatívny prieskum názorov návštevníkov CHKO Cerová vrchovina. Dotazník pozostával zo 16 otázok, ktorých zodpovedanie trvalo približne osem minút. Do ankety sa zapojilo 162 návštevníkov, z čoho 36 dotazníkov bolo realizovaných v maďarskom jazyku s návštevníkmi z Maďarska. Prevažná časť prieskumu sa realizovala v lokalite náučného chodníka Šomoška, menšia časť v Gemerských Dechtároch a Fiľakove. Výsledky prieskumu nám poskytli cenné informácie o vnímaní chráneného územia, o spokojnosti návštevníkov s existujúcou infraštruktúrou, informovanosťou a službami ako sú ubytovanie a stravovanie v regióne a aj o tom, čo by bolo vhodné v území zlepšiť.

Prieskum návštevníkov bol realizovaný vďaka cezhraničnému projektu „Budovanie kapacít pre manažment chránených území v Karpatoch pre integrovanie a harmonizovanie ochrany biodiverzity a miestny socio-ekonomický rozvoj“. Jednotlivé závery prieskumu sú dostupné priamo na stránke Správy CHKO Cerová vrchovina na tomto linku: http://chkocerovavrchovina.sopsr.sk/vyhodnotenie-vysledkov-dotaznikoveho-prieskumu-v-uzemi-cerovej-vrchoviny/

Text: Zuzana Okániková

Foto: Veronika Rízová

Workshop o prírodnom turizme v ŽSK

POVIEME VÁM VIAC

Kontakt


V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac a byť informovaní o našich nasledujúcich aktivitách pri rozvoji prírodného turizmu na Slovensku, nechajte nám kontaktné údaje a dáme vám vedieť.

Prírodný turizmus

Táto stránka je venovaná problematike prírodného turizmu a jeho rozvoju na Slovensku. Za projektom rozvoja prírodného turizmu stojí Nadácia Aevis. Finančnú podporu poskytli aj Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Active Citizens Fund – Slovakia a Frankfurtská zoologická spoločnosť.

Adresa:

Asociácia prírodného turizmu
Nám. SNP 13
97401 Banská Bystrica

Kontakt:

info@prirodnyturizmus.sk

Poslať správu
Informácia o spracovaní osobných údajov